Allmänna villkor

Mellan Föreningsklappen AB och förening/lag/klass gäller följande villkor.

Försäljning och distribution av Föreningsklappens produkter sker genom att Föreningsklappen tar emot beställningar från föreningen/lag/klass. Föreningsklappen skickar beställd kvantitet till förening eller kontaktperson efter överenskommelse. En förutsättning för att föreningen skall kunna köpa Föreningsklappen produkter är att föreningen har utsett en kontaktperson som solidariskt med föreningen/laget/klassen ansvarar för betalning och en korrekt redovisning gentemot Föreningsklappen.

Föreningsklappen reserverar sig för eventuella leveransförseningar utanför Föreningsklappens kontroll samt slutförsäljningar.

 

Föreningsklappens förpliktelser

Föreningsklappen säljer endast till föreningar/lag/klasser. Föreningsklappen ska eftersträva att tillgodose föreningens önskemål om leveranstid och kvantitet. Föreningsklappen åtar sig att stödja föreningen under säljperioden samt förbinder sig att ersätta reklamationer efter prövning.

 

Föreningens/lagets/klassens förpliktelser

Föreningen/laget/klassen åtar sig att följa de anvisningar och instruktioner som lämnas av Föreningsklappen i samband med försäljningen av Föreningsklappens produkter. Föreningen/laget/klassen skall se till att samtliga personer i föreningen som är delaktiga i försäljningen av Föreningsklappens produkter informeras om innehållet i dessa villkor. Föreningen/laget/klassen får inte vara belastad med betalningsanmärkningar och skall acceptera att en anmärkningskontroll kan tas. Föreningen/laget/klassen förbinder sig att sälja Föreningsklappens produkter i egen regi genom uppsökande verksamhet och får inte utbetala någon lön eller annan ersättning för detta. Föreningens andel eller nettobehållning skall oavkortat och enbart användas i den ideella verksamheten.

 

Krav på kontaktperson

Kontaktpersonen skall vara myndig, ej vara belastad med betalningsanmärkningar och acceptera att en anmärkningskontroll kan tas. Kontaktpersonen äger ej rätt att överlåta ansvaret för betalning och en korrekt redovisning gentemot Föreningsklappen utan föreningens/lagets/klassens och Föreningsklappens godkännande. Kontaktpersonen kan inte överlåta sin roll som kontaktperson utan föreningens och Föreningsklappens godkännande.

 

Betalningsvillkor

Föreningen/laget/klassen betalar den medföljande fakturan till föreningsklappen. Sker inte betalning inom angiven tid utgår dröjsmålsränta enligt § 6 i räntelagen. Referensränta + 8%.

 

Ersättning

Föreningen/laget/klassen behåller skillnaden mellan det pris som slutkund betalar och den fakturan ni erhållit från Föreningsklappen.

 

Frakt

Returfrakt betalas av föreningen.